Like, Same as, Different from

Like, Same as, Different from

COMPARISON WITH “LIKE, THE SAME AS, DIFFERENT FROM

So sánh với “like”, “the same as” và “different from”

Động từ tình thái

1/- Like (prep) + n/pron: giống như

Ex:      You should have done it like this.

2/- As (conj) + a clause: giống như

Ex:      You should have done it as I showed you.

3/- As (prep) + n: khi “as” là giới từ thì sau nó cũng là một danh từ. Trong trường hợp này nó dùng để diễn tả ý nghĩa có thật trong khi “like” diễn tả ý nghĩa không thật.

Ex:      During the war this hotel was used as a hospital.

Everyone is ill at home. Our house is like a hospital.

4/- S + V + (not) the same + (n) + as + n/pron: (không) giống như

Ex:      My house is not the same as your house/yours

Your pen is the same as mine.

Like, Same as, Different from

Like, Same as, Different from

5/- Different from: khác với

S + be + different fromPoss adj + n
Noun
phrase
Poss pron
Clause

Notes:

  • Poss adj: tính từ sở hữu
  • Noun phrase: cụm danh từ
  • Poss pron: đại từ sở hữu
  • Clause: mệnh đề

Ex: Your house is different from my house/mine

Thảo luận cho bài: Like, Same as, Different from