Câu yêu cầu với Would/Do you mind…?”

Câu yêu cầu với Would/Do you mind…?”

WOULD/ DO YOU MIND…?

Lời nói gián tiếp với câu kể

1/- Would/ Do you mind + V_ing…? (Bạn làm ơn (làm) giúp tôi (điều gì) được không?)

Cấu trúc này được dùng để đề nghị ai làm điều gì một cách lịch sự.

Ex:      Would/ Do you mind opening the door,please?

Would/Do you mind turning on the radio?

2/- Would you mind if I + V(simple past)…? ; Do you mind if I + V(simple present)…?

Cấu trúc này được dùng để xin phép khi chúng ta muốn làm một việc gì một cách lịch sự.

Câu yêu cầu với Would/Do you mind…?”

Câu yêu cầu với Would/Do you mind…?”

Ex:      Would you mind if I closed the windows?

Would you mind if I used your phone?

Do you mind if I use your motorbike?

3/- Trả lời câu yêu cầu với “Would/Do you mind…?

a/- Nếu không thấy phiền ta có thể nói

  • Please do. (bạn cứ làm đi)
  • No. Not at all. (không sao cả)
  • Never mind/ you’re welcome. (không sao)
  • No. Of course not. (ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả)
  • No. That would be fine. (Ồ không bạn cứ làm đi)
  • No. I’d be happy to do. (không. Tôi rất vui khi được làm được điều đó)
  • No. I’d be glad to. (không. Tôi rất vui khi được làm được điều đó)

b/- Nếu cảm thấy phiền, ta có thể nói

  • I’d rather/ prefer you didn’t. (bạn không làm thì tốt hơn)

Thảo luận cho bài: Câu yêu cầu với Would/Do you mind…?”