Bài 9: Thiên Nhiên Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa

Bài 9: Thiên Nhiên Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 11: Thiên Nhiên Phân Hóa Đa Dạng

Bài 14: Sử Dụng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên

Bài 15: Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Kiến thức

– Hiểu và trình bày được các đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

– Phân tích được nguyên nhân hình thành nên đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa

2. Kĩ năng

– Biết phân tích biểu đồ khí hậu

– Biết phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố hình thành và phân hóa khí hậu

– Có kĩ năng liên hệ thực tế để thấy các mặt thuận lợi và trở ngại của khí hậu đối với sản xuất ở nước ta.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

– Bản đồ khí hậu Việt Nam

– Bản đồ tự nhiên Việt Nam

– Sơ đồ gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ

– Atlat Việt Nam

Bài 9: Thiên Nhiên Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa

Bài 9: Thiên Nhiên Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa

2. Học sinh.

– Atlat Việt Nam.

– Tập bản đồ địa lý 12.

Thảo luận cho bài: Bài 9: Thiên Nhiên Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa