Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển

 Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 9: Thiên Nhiên Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa

Bài 11: Thiên Nhiên Phân Hóa Đa Dạng

Bài 14: Sử Dụng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên

Bài 15: Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai

Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1( Địa Lý Lớp 12 )

Bài 16: Đặc Điểm Dân Số Và Phân Bố Dân Cư Nước Ta

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC .

 Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển

1. Kiến thức

– Biết được các đặc điểm tự nhiên cơ bản nhất của Biển Đông.

– Đánh giá được ảnh hưởng của Biển Đông đối với thiên nhiên VN

biển đông

2. Kĩ năng

– Đọc bản đồ địa hình vùng biển, nhận biết các đường đẳng sâu, thềm lục địa, dòng hải lưu, các dạng ĐH ven biển, mối quan hệ giữa ĐH ven biển và đất liền.

Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển

Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển

– Liên hệ thực tế địa phương về ảnh hưởng của biển đối với các mặt tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thiên tai.

 Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển

Thảo luận cho bài: Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển