Bài 9: Sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, thủy sản

Bài 9: Sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, thủy sản

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

I. Lâm nghiệp

1. Tài nguyên rừng

 • Tài nguyên rừng đang bị cạn kiệt, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng chiếm tỉ lệ thấp 35% (2000)
 • Gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ, và rừng đặc dụng.
  • Rừng sản xuất: cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
  • Rừng phòng hộ: phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.
  • Rừng đặc dụng: bảo vệ hệ sinh thái các giống loài quí hiếm.
Bài 9: Sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, thủy sản

Bài 9: Sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, thủy sản

2. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp

 • Hàng năm khai thác khoảng 2,5 triệu m3 gỗ
 • Khai thác và chế biến gỗ chủ yếu ở miền núi, trung du trong khu vực rừng sản xuất.
 • Phấn đấu 2010 trồng mới 5 triệu ha đưa độ che phủ rừng lên 45% .
 • Phát triển mô hình nông lâm kết hợp góp phần bảo vệ rừng và nâng cao đời sống nhân dân.

II. Ngành thủy sản

1. Nguồn lợi thủy sản

 • Thuận lợi:
  • Có nhiều sông, suối, ao, hồ, vùng biển ấm, rộng, nhiều bãi tôm cá và  4 ngư trường     trọng điểm(SGK)
  • Nguồn thủy sản nước mặn, ngọt, lợ phong phú.
 • Khó khăn :
  • Thiếu vốn
  • Bão, biển bị ô nhiễm, nguồn lợi thủy sản giảm mạnh

2. Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản :

 • Sản lượng thuỷ sản tăng khá nhanh, dẫn đầu là các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, BR-VT và BThuận
 • Nuôi trồng thủy sản: phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm, cá nhiều nhất là Cà Mau, An Giang, Bến Tre.
 • Xuất khẩu TS đã có bước phát triển vượt bậc.

Thảo luận cho bài: Bài 9: Sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, thủy sản