Bài 23: Vấn Đề Thủy Sản Và Lâm Nghiệp

Bài 23: Vấn Đề Thủy Sản Và Lâm Nghiệp

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 22: Vấn Đề Phát Triển Nông Nghiệp

Bài 21: Đặc Điểm Nông Nghiệp Nước Ta

Bài 20: Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế

Bài 18: Đô Thị Hóa

I. MỤC TIÊU BÀI BÀI HỌC

1. Kiến thức:

  • Phân tích được các điều kiện TL và KK đối với phát triển ngành thủy sản.
  • Hiểu được đặc điểm phát triển và phân bố ngành thủy sản
  • Biết được các vấn đề chính trong phát triển và phân bố sản xuất LN nước ta.
Bài 23: Vấn Đề Thủy Sản Và Lâm Nghiệp

Bài 23: Vấn Đề Thủy Sản Và Lâm Nghiệp

2. Kĩ năng:

  • Phân tích các bảng số liệu trong bài học
  • Phân tích bản đồ nông – lâm – thủy – sản

3. Thái độ:

  • Có ý thức bảo vệ môi trường

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

  • Bản đồ nông – lâm – thủy sản VN
  • Bản đồ kinh tế VN

2. Học sinh

Vở ghi + SGK

Thảo luận cho bài: Bài 23: Vấn Đề Thủy Sản Và Lâm Nghiệp