Tuần 6: Chính tả Ê-mi-li,con

Tuần 6: Chính tả Ê-mi-li,con

Tuần 6: Luyện từ và câu (Hữu nghị – Hợp tác)

Câu 1: Nhớ – viết bài Ê-mi-li,con… (từ “Ê-mi-li-con ôi” đến hết).

Gợi ý: Viết bài Ê-mi-li,con theo quy định số dòng, câu đã cho bằng trí nhớ. Viết xong đối chiếu với văn bản để sửa chữa những chữ viết sai.

Tuần 6: Chính tả Ê-mi-li,con

Tuần 6: Chính tả Ê-mi-li,con

Câu 2: Tìm những tiếng có chứa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy. Thuyền đậu, thuyền đi hạ kín mui Lưa thưa mưa biển ấm chân trời Chiếc tàu chở cá về bến cảng Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi. 

Em bé thuyền ai ra giỡn nước Mưa xuân tươi tót cả cây buồm Biến bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.

Gợi ý: Tìm những tiếng có ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ đã cho. Nêu nhận xét cách ghi dấu thanh, như sau:

– Đó là những tiếng lưa, thưa, mưa, nước, tưởng, ngược, giữa, mưa

– Những tiếng lưa, thưa, mưa, giữa không có âm cuối, dấu thanh ghi trên âm đầu âm thứ nhất của nguyên âm đôi ưa (trên âm u).

– Những tiêng tưởng, nước, ngược có âm cuối, dấu thanh ghi ở trên hoặc dưới âm thứ hai của nguyên âm đôi ươ (trên hoặc dưới âm ơ).

Câu 3: Tìm tiếng có chứa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

– chảy đá mòn.

– thử vàng, gian nan thử sức.

Gợi ý: Tìm tiếng có chứa ưa hoặc ươ điền vào chỗ trống thích hợp trong các thành ngữ đã cho, như sau:

– Cầu được ước thấy.

– Năm nắng mười mưa.

– Nước chảy đá mòn.

– Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Thảo luận cho bài: Tuần 6: Chính tả Ê-mi-li,con