Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Kể chuyện lớp 5 Tiếng Vĩ Cầm ở Mỹ Lai

1. Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

Họ và tên: Lê Thị Nga, tố 3, lớp 5C

Thứ

ĐIỂM
Từ

0 -4

 Từ

5-6

 Từ 

7 – 8 

 Từ

9 – 10

20011
30102
40012
50003
60111
Cộng0239
Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

2. Thống kê kết quả học tập trong tuần của từng thành viên trong tố và cả tổ.

  STT  

 Họ và tênĐIỂM
 Từ 0 -4    Từ 5 – 6  Từ 7 – 8 

 Từ 9 – 10

1 Lê Văn Ơn043
2 Trần Kim Bảo0044
3 Nguyễn Ngọc Cường0053
4 Lê Thành Đạt0035
5 Võ Kiên Giang052
6 Đỗ Ngọc Hà0062
7 Bùi Thị Phượng0044
8 Phạm Tuyết Trinh0026
 Cộng023329

 

Thảo luận cho bài: Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê