Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Kể chuyện lớp 5 Tiếng Vĩ Cầm ở Mỹ Lai

1. Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

Họ và tên: Lê Thị Nga, tố 3, lớp 5C

Thứ

ĐIỂM
Từ

0 -4

 Từ

5-6

 Từ 

7 – 8 

 Từ

9 – 10

2 0 0 1 1
3 0 1 0 2
4 0 0 1 2
5 0 0 0 3
6 0 1 1 1
Cộng 0 2 3 9
Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

2. Thống kê kết quả học tập trong tuần của từng thành viên trong tố và cả tổ.

  STT  

 Họ và tên ĐIỂM
 Từ 0 -4     Từ 5 – 6   Từ 7 – 8 

 Từ 9 – 10

1  Lê Văn Ơn 0 4 3
2  Trần Kim Bảo 0 0 4 4
3  Nguyễn Ngọc Cường 0 0 5 3
4  Lê Thành Đạt 0 0 3 5
5  Võ Kiên Giang 0 5 2
6  Đỗ Ngọc Hà 0 0 6 2
7  Bùi Thị Phượng 0 0 4 4
8  Phạm Tuyết Trinh 0 0 2 6
 Cộng 0 2 33 29

 

Thảo luận cho bài: Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê