Tuần 5: Chính tả Một chuyên gia máy xúc

Tuần 5: Chính tả Một chuyên gia máy xúc

Tuần 5: Luyện từ và câu (Từ đồng âm)

Câu 1: Nghe – viết bài Một chuyên gia máy xúc (từ “Qua khung cửa”.._..đến “những nét giản dị thân mật”) SGK TV5 tập 1 trang 45.

Gợi ý: Em nhờ bạn hay người thân đọc, em viết bài đã cho. Viết xong, đối chiếu với văn bản. Sai chữ nào sửa chữ ấy. Chú ý viết đúng mẫu chữ và tốc độ theo quy định.

Tuần 5: Chính tả Một chuyên gia máy xúc

Tuần 5: Chính tả Một chuyên gia máy xúc

Câu 2: Tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn Anh hùng Núp tại Cu-ba (SGK TV5 tập 1 trang 47). Giải thích quy tắc ghi dấu thanh áp dụng trong mỗi tiếng em vừa tìm được.

Gợi ý: Tìm các tiếng có chứa uô, ua trong đoạn văn. Đó là những tiếng: “của, múa, cuốn, buôn, cuộc”.

– Các tiếng của, múa không có âm cuối, dấu thanh ghi trên âm đầu của nguyên âm đôi ua (trên âm u).

– Các tiếng cuốn, cuộc có âm cuối Hên dâu thanh ghi ở âm thứ hai của nguyên âm đôi uô (trên hoặc dưới âm ô).

Tóm lại: Trong tiếng Việt những tiếng nào có nguyên âm đôi như hai trường hợp trên đều ghi dấu thanh như thế cả.

Câu 3: Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

–  ….. người như một.

– Chậm như …..

– Ngang như …..

– Cày sâu ….. bẫm.

Gợi ý:  Tìm tiếng có chứa uô hay ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ đã cho, như sau:

– Muôn người như một.

– Chậm như rùa.

– Ngang như cua.

– Cày sâu cuốc bẫm.

Thảo luận cho bài: Tuần 5: Chính tả Một chuyên gia máy xúc