Tuần 3: Chính tả Thư gửi các học sinh

Tuần 3: Chính tả Thư gửi các học sinh

Tuần 2: Chính tả Lương Ngọc Quyến

Câu 1: Nhớ – viết bài Thư gửi các học sinh (từ “Sau 80 năm giời nô lệ”., đến “nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”) SGK TV5 tập 1 trang 4.

Gợi ý: Viết lại bài Thư gửi các học sinh (đoạn văn đã cho) bằng trí nhớ. Viết xong đối chiếu với văn bản. Sai chữ nào sửa lại chữ ấy.

Tuần 3: Chính tả Thư gửi các học sinh

Tuần 3: Chính tả Thư gửi các học sinh

Câu 2: Ghép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Em yêu màu xanh
Đồng bằng rừng núi

Tiếng Vần
Âm đệm Âm chính Âm cuối
………

Xanh

………

 

………

c

………

nh

Gợi ý:

Tiếng Vần
Âm đệm Âm chính Âm cuối
Em

yêu

màu

xanh

Đồng

bằng

rừng

núi

 

 

e

a

a

ô

ă

ư

u

m

u

u

nh

ng

ng

ng

i

Câu 3: Từ bài tập trên, em hãy cho biết khi viết một tiếng, dấu thanh cần đặt ở đâu. 

Gợi ý: Khi viết một tiếng dấu thanh đặt ở âm chính.

Thảo luận cho bài: Tuần 3: Chính tả Thư gửi các học sinh