Tuần 2: Chính tả Lương Ngọc Quyến

Tuần 2: Chính tả Lương Ngọc Quyến

Tuần 3: Luyện từ và câu (Luyện tập về Từ đồng nghĩa)

Câu 1: Nghe – viết bài Lương Ngọc Quyến (SGK TV5 tập 1 trang 17).

Gợi ý: Em nhờ bạn hoặc người thân đọc, em viết bài Lương Ngọc Quyến. Sau đó đối chiếu với SGK, sai chữ nào sửa lại chữ đó. Viết đúng mẫu chữ và tốc độ viết theo yêu cầu chương trình của lớp 5.

Câu 2: Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Tiếng Vần
Âm điệu Âm chính Âm cuối
Trạng

nguyên

…..

 

u

….

a

….

ng

n

….

Tuần 2: Chính tả Lương Ngọc Quyến

Tuần 2: Chính tả Lương Ngọc Quyến

Gợi ý:

Tiếng Vần
Âm điệu Âm chính Âm cuối
Trạng

nguyên

Nguyễn

Hiền

khoa

thi

làng

Mộ

Trạch

huyện

Cẩm

Bình

 

 

u

u

 

o

 

 

 

 

 

u

 

 

 

a

a

i

a

ô

a

â

i

ng

n

n

n

 

 

ng

 

ch

n

m

nh

 

Thảo luận cho bài: Tuần 2: Chính tả Lương Ngọc Quyến