Tuần 2: Luyện tập làm báo cáo thống kê (tập làm văn 5)

Tuần 2: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Luyện Tập Tả Cảnh Lớp 5 Tuần 1 (Lập Dàn Ý Tả Cảnh)

Câu 1. Các số liệu thống kê trong bài Nghìn năm văn hiến (Từ 1075 đến 1919)

Triều đạiSố khoa thiSố tiến sĩ

Số trạng nguyên
6110
Trần14519
Hồ2120
104178027
Mạc2148410
Nguyễn385580
Tổng cộng185289646

– Số bia và số tiến Sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay (từ 1442 đến 1779)

(+) Số bia: 82

(+) Số tiến sĩ: 1306

Tuần 2: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 2: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Câu 2. Các số liệu thống kê được trình bày dưới hai hình thức:

a) Nêu số liệu số khoa thi, sô tiên sĩ từ năm 1075 đến năm 1919. Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay tính từ 1442 đến 1779.

b) Trình bày bằng bảng số liệu so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên qua các triều đại.

Câu 3. Các số liệu thống kê trên có tác dụng:

– Người đọc nhìn vào bảng và số liệu thống kê dễ dàng nắm được các thông tin.

– Người đọc dễ dàng có số liệu đế so sánh.

– Tránh được sự lặp lại các từ ngữ như “Số khoa thi”, “Số tiến sĩ”,

“Số trạng nguyên” khi viết cũng như đọc.

– Bảng thống kê trên là một minh chứng hùng hồn có sức thuyết phục về truyền thông văn hiến của dân tộc Việt Nam ta.

Câu 4. Thống kê tình hình học sinh của lớp mình theo bảng thống kê trong bài Nghìn năm văn hiến.

Vi du: LỚP 5A

Tổ

Tổng số học sinhHọ sinh khá, giỏi
NữNamCộngKháGiỏiCộng
1549347
2639268
3459246
47310459
Cộng221537111930

Thảo luận cho bài: Tuần 2: Luyện tập làm báo cáo thống kê (tập làm văn 5)