Tuần 16: Chính tả Về ngôi nhà đang xây

Tuần 16: Chính tả Về ngôi nhà đang xây

Tuần 14: Luyện từ và câu (Thiên nhiên)

Câu 1: Nghe – viết bài về ngôi nhà đang xây (hai khổ đầu).

Gợi ý:  Em nhờ bạn hay người thân đọc hai khổ thơ đầu bài về ngôi nhà đang xây, em viết. Sau đó đối chiếu lại với văn bản, sai chữ nào sửa lại chữ ấy. Viết đúng mẫu chữ, tốc độ viết theo quy định.

Tuần 16: Chính tả Về ngôi nhà đang xây

Tuần 16: Chính tả Về ngôi nhà đang xây

Câu 2:

a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

rẻ

 – rẻ rúng, rẻ quạt

rây

 – cái rây bột

dẻ

– hạt dẻ, mảnh dẻ

dây

– sợi dây, dây dưa, dây dọi, dây leo, nhảy dây

giẻ

– mảnh giẻ, giẻ lau, chim giẻ cùi, giẻ rách

giây

–              kim giây

–              giây lát

–              giây phút. . .

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

vàng

màu vàng, vàng hoa mướp, vàng bạc

vào

ra vào, đi vào, vào bài

 vỗ

vồ về, sóng vỗ

dàng

dễ dàng

dào

dào dạt, dồi dào. . .

dỗ

dỗ dành, dạy dỗ. . .

c) Tìm những từ ngữ:

– Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im:

chiếm

lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm chiếp

liêm

liêm khiết, câu liêm, thanh liêm

chim

con chim, bầy chim, trứng chim

lim

gỗ lim, lim dim

diếp

– rau diếp

kiếp

–              kiếp người, số kiếp

–           kiếp trâu ngựa. . .

díp

dao díp, díp mắt

kíp

–              kíp nổ, cần kíp

–              làm theo ca kíp

Câu 3: Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện “Thầy quên mặt nhà con (1) hay sao? (SGK TV5 tập 1 trang 155)

– (1) chứa tiếng bắt đầu bằng r hay gi.

– (2) chứa tiếng bắt đầu bằng v hay d.

Gợi ý:  Tìm tiếng thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện Thầy quên mặt nhà con hay sao? như sau:

– Thứ tự điền như sau:

Thầy quên mặt nhà con (rồi) hay sao?

Có anh ……… than thở bảo:

– Cậu hãy vẽ ……… rồi …….. treo. Thiên hạ ………. lo gì …………. khá.

Nghe lời ………. rồi lại …………. ngồi bên. Vẽ xong ………. đắc ý lắm.

Một hôm ………….. , hỏi:

– Anh vẽ …………. đó?

Anh Trả lời:

–  Chết nỗi …………. rồi hay sao?

Ông bố ………….. tiếp:

– Thì ra …………. kì dị làm vậy?

Thảo luận cho bài: Tuần 16: Chính tả Về ngôi nhà đang xây