Tuần 11: Chính tả Luật bảo vệ môi trường

Tuần 11: Chính tả Luật bảo vệ môi trường

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 5

Câu 1: Nghe – viết bài Luật bảo vệ môi trường (SGK TV5 tập 1 trang 103)

Gợi ý: Em nhờ bạn hay người thân đọc, em viết rồi đối chiếu với văn bản. Sai chữ nào sửa chữ ấy. Chú ý viết đúng mẫu tự và tốc độ theo quy định.

Tuần 11: Chính tả Luật bảo vệ môi trường

Tuần 11: Chính tả Luật bảo vệ môi trường

Câu 2:

a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó.

Gợi ý:

lắm

lấm

lương

lửa

–    nhiều lắm

–    lắm chuyện

–    giá cao lắm

–    lắm việc

–    lắm điều

–    thích lắm

–    lấm bụi

–    lấm lét

–    quần áo lấm bụi đường

–    lương tâm

–    lương lậu

–    lưrng thực

–    tiền lương

–    lương tri

–    bếp lửa

–    ngọn lửa

–    nhen lửa

–     ngọn lửa hồng

nắm

nấm

nương

nửa

–    nắm tay

–    nắm chặt

–    nắm vững kiến thức

–    nắm cơm

–    ăn nấm

–    ủ nấm

–    nấm mèo

–    nấm mối

–    nương rẫy

–    làm nương

–    ruộng nương

–    nương náu

–    một nửa

–    chia một nửa

–    nửa đoạn đường

 

b) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó.

Gợi ý: Khác nhau âm cuối n hay ng.

trăn

dân

răn

lượn

–    con trăn

–     trăn trở

–    nhân dân

–    lấy dân làm gốc

–    dân dã

–     răn dạy

–    khuyên răn

–    lượn vòng

–     lượn qua lượn lại

Trăng

dâng

răng

lượng

–     mặt trăng

–     sáng trăng

–     tuần trăng

–     nước dâng

–    kính dâng

–    hàm răng

–    nhe răng

–    răng sữa

–    ước lượng

–    lượng vàng

Thảo luận cho bài: Tuần 11: Chính tả Luật bảo vệ môi trường