Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 7

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 7 OBJECTIVE PRACTICE TEST OF UNIT 7 Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 8 Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.    A. key B.they C. today                    ...

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 5

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 5 Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 6 OBJECTIVE PRACTICE TEST OF UNIT 5 Choose  the correct answer to each of the questions Iwasn’t worried when my son bought a computer. After all...

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 4

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 4 Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 5 OBJECTIVE PRACTICE TEST OF UNIT 4 Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: A. talk   ...

Unit 15: Cities

Unit 15: Cities I.Non-defining and defining relatives clauses (mệnh đề quan hệ xác định và không xác định). Mệnh đề quan hệ (relative clauses) là mệnh đề phụ bắt đầu bằng các đại từ quan hệ (relative pronouns) : who ,...

Unit 14: The World Cup

Unit 14: The World Cup Unit 15: Cities GRAMMAR Will Diễn tả lời tiên đoán Ex: It willberainy tomorrow. Quyết định lúc nói. Ex: I willanswer the phone. Lời đề nghị. Ex: The suitcase looks heavy. I will help you. be going...

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 3

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 3 Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 4 Choose the one word that best completes each sentence Nowadays more and more young people want to have a university…………… educational          B. education          ...

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 2

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 2 Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 3 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest 1: A.son                  B. above...

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 1

Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 1 Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 2 Pick out the words underlined part is pronounced differently from that of the others.    A. message         B. begin              C.repeat            D. repair A.dinner           ...

Unit 16: Historical Places

Unit 16: Historical Places I.Unequal comparisons (so sánh hơn kém nhau) S1 + V + short adj /adv + ER + than+ S2 S1 + V + more + long adj /adv + than+ S2 S1 + V +...

Unit 13: Films And Cinema

Unit 13: Films And Cinema Unit 16: Historical Places Ajectives of attitude: Tính từ chỉ thái độ hay tính từ phân từ tận cùng bằng –ING hay hay quá khứ phân từ. Tính từ tận cùng bằng –ING: – Nghĩa...