Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )

Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Con người, dân số và môi trường – Ô nhiễm môi trường(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 169

–  Hạn chế ô nhiễm không khí

Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )

Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )

–  Hạn chế ô nhiễm nguồn nước

– Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo  vệ thực vật

– Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn

Những hiếu biết và ý thức của con người đối với báo vệ môi trường có vai trò rất lớn trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường. Mỗi người đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình.

1. Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như các biện pháp xử lí chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm, sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như nãng lượng gió, năng lượng mặt trời… xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để hạn chê bụi và diều hòa khí hậu… cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chông ô nhiễm…

Thảo luận cho bài: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )