Môi trường và các nhân tố sinh thái

 Môi trường và các nhân tố sinh thái

Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )

Sinh vật và môi trường – Môi trường và các nhân tố sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 121

1.Chuột sổng trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tô sinh thái sau:

mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ. thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đât, lượng mưa, Hãy xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.

  • Nhóm nhân tố sinh thái sống: kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá.
  • Nhóm nhân tố  sinh thái không sống: mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, đô ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thểi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.

2.Khi ta đem một cây phong lan tìí trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lén cây phong lan đó có thề thay đổi như thế nào?

Cây phong lan sống trong rừng rậm thường ờ dưới tán rừng nên ánh sáng chiếu thường yếu (rừng thường có nhiều tầng cây), khi chuyển về vườn nhà cây cối mọc thưa hơn nên ánh sáng chiếu vào cây phong lan mạnh, độ ẩm trong rừng cao hơn trong vườn, nhiệt độ trong rừng ổn định hơn ở ngoài rừng…

 Môi trường và các nhân tố sinh thái

 Môi trường và các nhân tố sinh thái

3. Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của:

  • Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 00c đến 90°c, trong đó điểm cực thuận là 55°c.
  • Loài xương rống sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0°c đến 56°c, trong đó điểm cực thuận là 32°c.

Thảo luận cho bài: Môi trường và các nhân tố sinh thái