Mối quan hệ giữa gen và ARN

Mối quan hệ giữa gen và ARN

Prôtêin

Chương III: ADN và gen – Mối quan hệ giữa gen và ARN – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 53

Bài 1 : Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND.

Bài 2 : ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -»ARN.

–  ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.

Bài 3. Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X Xác định trình tự các đơn phản của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Giải

Mạch ARN có trình tự các dơn phân như sau: A-Ư-G-X-U-X-G

Bài 4.  Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A-U-G-X-U-G-A-X

Xác định trình tự các nucléôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Mối quan hệ giữa gen và ARN

Mối quan hệ giữa gen và ARN

Giải

Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X

Bài 5 : Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a)  ARN vận chuyển

b)  ARN thông tin

c)  ARN ribôxôm

d)  Cả 3 loại ARN trên

Đáp án: b

Thảo luận cho bài: Mối quan hệ giữa gen và ARN