Lai hai cặp tính trạng

Lai hai cặp tính trạng

Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo )

Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai hai cặp tính trạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 16

Những phân tích kết quả thí nghiệm đã xác định ti lệ phân li của từng cặp tính trạng
đểu là 3 : 1 (3 hạt vàng : 1 hạt xanh ; 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn). Từ đó, Menđen cho
rằng mỗi cặp tỉnh trạng do một cặp nhân tổ di truyền quy định. Ông dùng các chữ
cái để kí hiệu cho các cặp nhân tố di truyền như sau :

– A quy định hạt vàng

– a quy định hạt xanh

– B quy định vỏ trơn

– b quy định võ nhãn

Lai hai cặp tính trạng

Lai hai cặp tính trạng

Kết quả thí nghiệm đã được Menđen giải thích. Qua đó ta thấy, cơ thể mang kiểu gen AABB qua quá trình phát sinh giao tử cho 1 loại giao tử AB; cũng tương tự cơ thể mang kiểu gen aabb cho 1 loại giao tử ab. Sự kết hợp của 2 loại giao tử này trong thụ tinh tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen là AaBb. Khi cơ thể lai F1 hình thành giao tử, do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng (khả năng tổ hơp tự do của các cặp gen tương ứng (khả năng tổ hợp tự do giữ A và a với B và b là như nhau) đã tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là AB, Ab, aB và ab.

Bảng phân tích kết quả của lai hai cặp tính trạng


1. Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của minh di truyền độc lập với nhau ?

Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiều hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.

2. Biến dị tổ hợp  là gi ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

Biến dị tổ hợp là các kiều hình thức khác bố mẹ. Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).
3. Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có :

a)  Ti lệ phân li của mồi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b)  Ti lệ của mồi kiểu hình bằng tích ti lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c)  4 kiểu hình khác nhau.

d)  Các biến dị tổ hợp.

Chọn đáp án b

Thảo luận cho bài: Lai hai cặp tính trạng