Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Enzim và vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

GIẢI BÀI TẬP KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

▼ Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tự nhiên.

Trả lời:

Các dạng năng lượng trong tự nhiên như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 56 SGK sinh học 10: Thế nào là năng lượng?

Trả lời:

Năng lượng là khả năng sinh công.

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Giải bài tập 2 trang 56 SGK sinh học 10: Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tể bào được dự trữ trong các hợp chất nào?

Trả lời:

– Năng lượng tích trữ trong tế bào chủ yếu trong các liên kết hóa học (dạng hóa năng).

– Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hợp chất giàu năng lượng như: ATP, NADH, FADH2.

Giải bài tập 3 trang 56 SGK sinh học 10: Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.

Trả lời:

– Cấu trúc hóa học của ATP gồm các thành phần: bazo nitơ ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phốtphat. 

– Chức năng của phân tử ATP:

+ Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào.

+ Vận chuyển các chất qua màng.

+ Sinh công cơ học.

Giải bài tập 4 trang 56 SGK sinh học 10:  Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất.

Trả lời:

Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.

Thảo luận cho bài: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất