Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (tiếp)

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (tiếp)

Cấu trúc của các loại Virut

 GIẢI BÀI TẬP DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

▼ – Hãy cho những ví dụ về vi sinh vật ứng với các kiểu dinh dưỡng: quang dưỡng, hóa dưỡng.

Trả lời:

– Các vi sinh vật ứng với kiểu dinh dưỡng quang dưỡng như:

+ Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn luu huỳnh màu tía và màu lục là nhửng vi sinh vật quang tự dưỡng.

+ Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía là những vi sinh vật quang dị dưỡng.

– Các vi sinh vật ứng với kiểu dinh dưỡng hóa dưỡng như:

+ Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxi hóa hiđrô, oxi hóa lưu huỳnh là những vi sinh vật hóa tự dưỡng.

+ Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp là những vi sinh vật hóa dị dưỡng.

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (tiếp)

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (tiếp)

▼ Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon, hãy cho biết vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào?

Trả lời:

 Kiểu dinh dưỡng

 Nguồn năng lượng

 Nguồn dinh dưỡng

 Quang tự dưỡng

 Hóa dị dưỡng

 Ánh sáng

 Chất hóa học

 CO2

 Chất hữu cơ

▼ Hãy lấy ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp mà em biết.

Trả lời:

– Ví dụ về hô hấp hiếu khí:

+ Vi khuẩn axêtic, nấm sinh axit citic (hô hấp hiếu khí không hoàn toàn).

+ Nấm men rượu hô hấp hiếu khí khi có mặt O2

– Ví dụ về hô hấp kị khí: vi khuẩn hô hấp sunphat.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 91 SGK sinh học 10: Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.

Trả lời:

– Trên bề mặt nước ao, hồ, ruộng có tảo màu xanh.

– Trên nồi làm tương, trên cùi bắp (lõi ngô), trên quả cam thối có các loại mốc.

– Váng dưa, váng dấm.

– Trong sữa chua có vi khuẩn.

– Trong ruột, trên da người, trong kẽ răng,… có các loại vi khuẩn.

Giải bài tập 2 trang 91 SGK sinh học 10: Nêu những tiêu chí cơ bản dể phản thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.

Trả lời:

Những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật là nguồn năng lượng, nguồn cacbon.

Giải bài tập 3 trang 91 SGK sinh học 10: Khi có ảnh sảng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3 PO4 – 1,5 KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,2; CaCl2 – 0,1; NaCl – 5,0.

a) Môi trường trên là loại môi trường gì?

b) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?

c) Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

Trả lời:

a) Môi trường trên là môi trường tống hợp chứa lượng khoáng tối thiểu chỉ thích hợp cho một số vi sinh vật quang hợp.

b) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này là kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng vô cơ.

c) Nguồn cacbon là CO2, nguồn nitơ là phôtphat amôn (NH4)3 PO4

Thảo luận cho bài: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (tiếp)