Hô hấp tế bào (tiếp)

Hô hấp tế bào (tiếp)

Quang hợp

GIẢI BÀI TẬP HÔ HẤP TẾ BÀO

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

▼ Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể?

Trả lời:

Vì cơ thể sống tồn tại trong điều kiện nhiệt độ ổn định nhất định (thường không quá 40°C) nên không thể sử dụng năng lượng thông qua dạng nhiệt năng (vì nhiệt độ cao sẽ làm đình trệ các hoạt động sống và thiêu cháy chất hữu cơ) mà phải thông qua dạng hóa cao năng tích trong phân tử ATP.

Hô hấp tế bào (tiếp)

Hô hấp tế bào (tiếp)

▼ Qua quá trình dường phân uà chu trinh Crep, tể bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, sô phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử glucôzơ ban đầu hay không? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở đâu?

Trả lời:

Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được 4 phân tử ATP.

Theo em, số phân tử ATP này không mang toàn bộ năng lượng của phán tử glucôzơ ban đầu, mà phần năng lượng còn lại nằm trong NADH, FADH2.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 66 SGK sinh học 10: Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thể nào đối với quá trình hô hấp tế bào?

Trả lời:

– Hô hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP.

– Quá trình hít thở của con người cung cấp 02 cho quá trình phân giải chất hữu cơ trong tế bào đồng thời thải ra C02 là sản phẩm của quá trình phân giải này.

Giải bài tập 2 trang 66 SGK sinh học 10: Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính ? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá tHnh hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Trả lời:

– Hô hấp tế bào được chia thành 3 giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

– Đường phân xảy ra trong bào tương.

Chu trình Crep xảy ra ở chất nền của ti thể.

Chuỗi truyền electron hô hấp xảy ra ở màng trong của ti thể.

Giải bài tập 3 trang 66 SGK sinh học 10: Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

Trả lời:

Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh. Vì lúc đó nhu cầu của cơ thề cần nhiều năng lượng.

Thảo luận cho bài: Hô hấp tế bào (tiếp)