Quang hợp

 Quang hợp

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (tiếp)

GIẢI BÀI TẬP QUANG HỢP

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao?

Trả lời:

– Không chính xác.

– Vì:

+ Pha tối có thể diễn ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối.

+ Pha tối phụ thuộc vào pha sáng, dùng sản phẩm của pha sáng (ATP và NADH) để hoạt động. Do đó, nếu tình trạng không có ánh sáng kéo dài, pha tối cũng không thể tiếp tục xảy ra.

 Quang hợp

 Quang hợp

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 70 SGK sinh học 10: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Trả lời:

Quang hợp được thực hiện ở thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp.

Giải bài tập 2 trang 70 SGK sinh học 10: Quang hợp thường được chia thành mấy pha, là những pha nào?

Trả lời:

Quang hợp thường được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối.

Giải bài tập 3 trang 70 SGK sinh học 10: Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thu năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Trả lời:

Các phân tử sắc tố quang hợp chịu trách nhiệm hâp thu năng lượng ánh sáng cho quang hợp.

Giải bài tập 4 trang 70 SGK sinh học 10: Ôxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Trả lời:

Oxi được sinh ra từ H2O trong pha sáng cua quang hợp.

Giải bài tập 5 trang 70 SGK sinh học 10:  Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hạp diễn ra ở dâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Trả lời:

Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng tilacôit của lục lạp và tạo ra ATP và NADPH để cung câp cho pha tôi.

Giải bài tập 6 trang 70 SGK sinh học 10:  Pha tối của quang hợp diễn ra ở dâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta gọi con dường C3 là chu trình?

Trả lời:

Pha tối của quang hợp diễn ra ở chất nền cua lục lạp.

Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có 3C.

Người ta gọi con đường C3 là chu trình vì con đường C3 sử dụng ATP và NADPH đến từ pha sáng để biến đổi CO2 cua khí quyển thành cacbohiđrat. Chất kết hợp với C02 đầu tiên là một phân tử hừu cơ có 5 cacbon là ribulôzơ diphôtphat (RiDP). Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình là hợp chất có 3 cacbon, hợp chất này biến đối thành anđêhit phôtphoglixêric (ALPG), một phần ALPG sẽ được sử dụng để tái tạo RiDP, phần còn lại biến đổi thành tinh bột và saccarôzơ.

Thảo luận cho bài: Quang hợp