Đề thi thử môn Sử trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Sử trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018″ bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút. Đề thi giống cấu trúc của đề thi thật vì vậy sẽ là một tài liệu ôn thi rất bổ ích cho các bạn học sinh.

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi:

Câu 1: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN sau Chiến tranh thế giời thứ hai?
A: tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương
B: đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, thay thế hàng nhập khẩu
C: xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với mở của, hội nhập khu vực, quốc tế
D: xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Câu 5: Người đã khởi xướng đường lối cách mạng – mở cửa ở Trung Quốc là ai?
A: Đặng Tiểu Bình
B: Tôn Trung Sơn
C: Lưu Thiếu Kỳ
D: Mao Trạch Đông
Câu 36: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:
A: sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước
B: khi cải tổ đã phạm phải sai lầm, làm khủng hoảng thêm trầm trọng
C: đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập quan liêu tập trung bao cấp
D: cần bắt kịp trước sự phát triển của khoa học kĩ thuật tiên tiến

 

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Sử trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018