Đề thi thử môn Sử trường THPT Phạm Công Bình – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

“Đề thi thử môn Sử trường THPT Phạm Công Bình – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018″:

Câu 1: Đảng Quốc đại được thành lập với vai trò như thế nào đối với phòng trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?
A: Đánh dấu giai đoạn mới trong phong trào giải phóng dân tộc, giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị
B: Tạo điều kiện để phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ phát triển sang giai đoạn đỉnh cao.
C: Là chính đảng của giai cấp tư sản, có khả năng giải phóng dân tộc cho nhân dân Ấn Độ
D: Đánh dấu sự thức tỉnh của giai cấp tư sản Ấn ĐỘ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á.

Câu 4: Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là
A: phi nghĩa thuộc về các bên tham chiến
B: chính nghĩa thuộc về phe Liên minh
C: chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước
D: chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Sử trường THPT Phạm Công Bình – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018