Đề thi thử môn Sử trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

“Đề thi thử môn Sử trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018”

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 1: Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam?
A: hậu phương đã cung cấp sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành thắng lợi, thúc đẩy cuộc kháng chiền đi lên
B: hậu phương đã đem lại quyền lợi cho nhân dân, động viên khích lệ chiến sĩ ngoài chiến trường
C: hậu phương đáp ứng nhu cầu cung cấp cho kháng chiến ngày càng lớn về vật chất và tinh thần, là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh
D: hậu phương vững mạnh là nền móng để xây dựng nền kinh tế của một nhà nước mới, hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Sử trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018