Các phương pháp chọn lọc

Các phương pháp chọn lọc

Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Các phương pháp chọn lọc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 107

1.Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lẩn được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hạp với loại đối tượng nào?

– Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần tiến hành như sau:

 • Năm thứ nhất (năm I) người ta gieo trồng gióng ban đầu để chọn lọc các cây ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc. Hạt của các cây ưu tú được thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II).
 • Ở năm II. so sánh giông tạo ra băng chọn lọc hàng loạt, được gọi là “giống chọn hàng loạt” với giống ban đầu và giống đôi chứng (giông tốt đang được sử dụng đại trà trong sản xuất).
 • Qua đánh giá so sánh, nếu giống chọn hàng loạt đã đạt yêu cầu đặt ra, hơn hẳn giông ban đầu thì không cần chọn lần 2.
 • Nếu giống mang chọn lọc thoái hóa nghiêm trọng, không đồng nhất về chiều cao và khả năng sinh trường,… thì tiếp tục chọn lọc lần 2, cho đến khi nào vượt được giông ban đầu.
 • Chọn lọc hàng loạt có Ưu điểm là đơn giản, dễ làm, ít tốn kém, cỏ thể áp dụng rộng rãi.
 • Hình thức chọn lọc hàng loạt có nhược điểm là chỉ dựa vào kiểu hình nên dễ nhầm với thường biến phát sinh do vi khí hậu và địa hình.
 • Các phương pháp chọn lọc

  Các phương pháp chọn lọc

2.Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điềm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thick hạp vời đổi tượng nào?

– Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như sau:

 • Ở  năm I, trên ruộng chọn giống khởi đầu, người ta chọn ra những cá thể tốt nhất. Hạt của mỗi cáy được gieo riêng từng dòng để so sánh (năm II)
 •  Ở năm II, người ta so sánh các dòng với nhau, so với giống gốc và giống đôi chứng để chọn dòng tốt nhất, đáp ứng mục tiêu đạt ra. Trường hợp còn chưa đạt yêu cầu thì tiến hành chọn lọc cá thể lần 2.
 • Chọn lọc cá thể phối hợp được chọn lọc dựa trén kiểu hình với kiểm tra kiêu gen. Chọn lọc cá thể thích hợp với cây tự thụ phấn.

Thảo luận cho bài: Các phương pháp chọn lọc