Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

I. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới :

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn với quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

II. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới :

1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế :

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành:  Giảm tỉ trọng khu vực nông- lâm- ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực CN-XD. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
 • Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, các vùng tập trung công nghiệp, dịch vụ.
 • Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: từ nền kinh tế nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần .

 • Hiện nay chúng ta đã có 7 vùng kinh tế trong đó có 3 vùng kinh tế trọng điểm: vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2. Những thành tựu và thách thức :

 • Thành tựu :
  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
  • Cơ cấu KT  chuyển dịch theo hướng CNH.
 • Thách thức:
  • TN cạn kiệt, MT bị ô nhiễm.
  • Thiếu việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa,  giáo dục, y tế….chưa đáp ứng yêu cầu XH.

Thảo luận cho bài: Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam