Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Sinh vật và môi trường- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 125

1.Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

* Thực vật ưa sáng

– Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.

– Hoạt động sinh lí:

+ Cường độ quang hợp cao dưới điều lũện ánh sáng mạnh.

+  Cường độ hô hấp cao.

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

*Thực vật ưa bóng

 – Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.

–  Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.

–  Cường độ hô hấp thấp hơn.

2. Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

3.Dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây, hãy giải thích vi sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:

–   Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như thê nào?

–   Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?

–   Vì sao cành cáy ở phía dưới lại sớm bị rụng?

Cây mọc trong rừng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên nhiều hơn cành cây phía dưới. Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp cùa lá cây yếu, tạo được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích lũy không đù bù lượng tiêu hao do hô hâ’p và kèm khả Iiăng lấy nước kém nên cành phía dưới bị khô héo dần và sớm rụng.

4.Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thể nào?

Ánh sáng ảiứi hướng tới khả năng định hướng di chuyển trong không gian, là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả nàng sinh trướng và sinh sản của động vật.

Thảo luận cho bài: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật