Unit 6: Our Tet Holiday-Skills 2

Unit 6: Our Tet Holiday-Skills 2

Unit 6: Our Tet Holiday-Project

1. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen and tick (√) the things they will buy.

1.

peach blossoms

2.

banh chung

3.

new clothes

4.

a tie

5.

sweets

6.

fruit

7.

chocolate biscuits

Hướng dẫn:

Mai và mẹ cô ấy đang di mua sắm cho ngày Tết. Nghe và đánh dâu chọn những thứ mà họ mua

1. peach blossoms (√)         2. banh chung

3. new clothes (√)     4. a tie (√)

5. sweets (√)            6. fruit

7. chocolate biscuits (√)

2. Listen again and write the names of the things they will buy for the people in column A.

A. People

B. Things

1. Mai and her brother

2. Mai’s dad

3. Mai’s grandparents

Unit 6: Our Tet Holiday-Skills 2

Unit 6: Our Tet Holiday-Skills 2

Hướng dẫn:

Nghe lại một lần nữa và viết tên các thứ mà họ sẽ mua cho

những người trong cột A.

A. People (Người)

B. Things (Vật dụng)

1. Mai and her brother (Mai và anh trai)some new clothes (quần áo mới)
2. Mai’s dad (Ba Mai)a new tie (cà vạt mới)
3. Mai’s grandparents (ông bà Mai)some sweets (bánh kẹo)

 

Tape script:

Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?

Mum: Yes, dear. We’ll buy a beautiful one.

Mai: And how many banh chung shall we buy?

Mum: We won’t buy banh chung, dear. This year, we’ll make them at home.

Mai: Wow… I like cooking banh chung. I will help you with that.

Mum: Yes, sure. And I’ll buy some new clothes for you and your brother.

Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?

Mum: Yes, we’ll buy a new tie for him.

Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?

Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and…

Mai: And some fruit…

Mum: No dear, we shouldn’t buy fruit. It’s too early. We should wait until the 30th.

Mai: Yeah, Mum. And don’t forget to buy some chocolate biscuits for us.

Mum: No, I won’t, dear. I will buy you the most delicious biscuits.

3     Now write an e-mail to a friend about your Tet holiday. Include what you will and won’t do. Also include things people should and shouldn’t do. Use your notes from Speaking and the rest of the unit to help you.

Hướng dẫn:

Bây giờ viết email cho một người bạn nói về ngày Tết của em. Bao gồm những gì em sẽ làm và những gì em sẽ không làm, cả những gì mọi người nên làm và không nên làm. Sử dụng những ghi chú của phần Nói (Speaking) và phần còn lại của bài học để giúp em.

Dear John,

I feel very happy. Our Tet holiday is coming. This year I will clean and decorate our house. I will go for shopping to buy new things: clothes, furniture, sweets, fruit, apricot blossoms. I won’t buy banh chung because we will do it ourselves. And we also won’t buy fireworks because we will go to the city center to watch fireworks.

At Tet, people should get up early, dress beautifully and welcome New Year guest.

People shouldn’t give black cat as a present because its cry sounds like the Vietnamese words for poverty.

Write soon,

Nhung

Chào John,

Mình thấy rất vui. Kỳ nghỉ Tết của mình sắp đến rồi. Năm nay mình sẽ lau dọn, trang trí nhà cửa. Mình sẽ đi mua sắm đồ mới: quần áo, đồ đạc trong nhà, bánh kẹo, trái cây, hoa mai. Mình sẽ không mua bánh chưng vĩ nhà mình sẽ tự nấu. Mình cũng không mua pháo hoa mà sẽ đi đến trung tâm thành phô” để xem pháo hoa.

Vào dịp Tết, mọi người nên dậy sớm, ăn mặc đẹp và chào mừng khách đến nhà trong ngày đầu năm mới.

Mọi người không nên tặng mèo đen bởi vì tiếng kêu của nó như từ chỉ sự nghèo khổ trong tiếng Việt.

Viết cho mình sớm nhé,

Nhung

Thảo luận cho bài: Unit 6: Our Tet Holiday-Skills 2