Unit 7: Television-Skills 2

 1. Unit 7: Television-Skills 2

Unit 7: Television-Looking back

Listen and tick (√) the correct channel for each programme

Hướng dẫn:

Nghe và chọn kênh đúng cho mỗi chương trình.

Programme Channel 1 Channel 2 Channel 3
Music: Green Green Summer Am nhạc: Mùa hè xanh)
Cartoon: The Red Spotted Squirrel (Phim hoạt hình: Con Sóc đốm màu đỏ)
Film: The Lonely Giraffe Phim: Hươu cao cổ cô đơn)
Home and Garden: How to Make a Dog House (Nhà và vườn: Cách để làm một ngôi nhà cho chó)
Our World: The Old Town of Inca (Thế giới chúng ta: Thành phô’ cổ Inca)  

2 Listen again and tick (√) statements 1-5 with T for true and F for false.

Click tại đây để nghe:

 1. The first programme starts at seven-thirty.
 2. There are two programmes starting at the same time.
 3. The Red Spotted Squirrel lasts forty-five minutes.
 4. The Lonely Giraffe finishes at ten o’clock.
 5. The Old Town of Inca is in India.

Hướng dẫn:

Nghe lại và đánh dấu chọn (*0 câu 1-5 với câu đứng ghi T và câu sai ghi F.

 1. Chương trình đầu tiên bắt đầu lúc 7:30. (F)
 2. Có hai chương trình bắt đầu cùng lúc. (T)
 3. Chương trình Con sóc đốm màu đỏ kéo dài 45 phút. (F)
 4. Chương trình phim Hươu cao cổ cô đơn kết thúc lúc 10 giờ (T)
 5. Thành phố cổ Inca ở Ấn Độ. (F)

Tape script:

… And here are some interesting TV programmes for you. The musical Green, Green Summer on Channel 1 starts at eight o’clock. At the same time on Channel 2 is The Red spotted Squirrel. Home and Garden follows at eight twenty-five. Today you’ll learn how to make a house for your dog. Channel 3 offers you a touching film of friendship, The Lonely Giraffe. The film starts at eight thirty. After that, you can discover the famous old town of Inca in Peru. However, it comes on quite late, at ten o’clock. We hope that you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.

3 What are your TV-watching habits?

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answer). Use your answers to write a short description of your TV-watching habits.

How many hours a day do you watch TV? 1 hour 2-3 hours depends
2 How do you compare the time you spend watching TV to the time you spend on outdoor activities? more less the same
3 Do you watch TV when you are…? eating entertaining reading
4. What kind of programme do you watch most? educational entertaining sports
5 Do you leave your TV on when you are not watching it? never sometimes often

Suggested structure:

I do not watch much TV/I enjoy watching TV (useyour answers to the first three questions above to support your statement)

I like… /I usually watch … (your favourite programme)

I usually leave the TV on … /turn off the TV …

I think I have good/bad TV watching habits (your comment on your habits)

Hướng dẫn:

Sở thích xem truyền hình của em là gì?

I   like cartoon. It’s funny and lovely.

Tôi thích phim hoạt hình. Nó vui nhộn và đáng yếu.

Unit 7: Television-Skills 2

Unit 7: Television-Skills 2

Chọn câu trả lời đúng dành cho em (em có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời). Sử dụng câu trả lời của em dể viết một đoạn văn ngắn nói về thói quen xem ti vi của em.

The first programme starts at seven-thirty.
There are two programmes starting
at the same time.
The Red Spotted Squirrel lasts
forty-five minutes.
The Lonely Giraffe finishes at ten o’clock.
The Old Town of Inca is in India.

Thảo luận cho bài: Unit 7: Television-Skills 2