Unit 7: Television-Project

Unit 7: Television-Project

Unit 7: Television-Skills 1

HOW IMPORTANT IS TV TO YOU?

Work in groups.

Interview your friends, using the questions below.

Report your results to the class.

1  What do you prefer doing in your free time?

a. Going out                                                       c. Watching TV

b. Reading books                                             d. Other activities

2   How many hours a day do you watch television?

a. One hour        c. Three hours

b. Two hours              d. More than three hours

3   Why do you watch TV?

a. I have nothing else to do.                           c. I like it because it’s entertaining and educational.

b. My parents want me to do it.                      d. I can go to sleep easily when I watch TV.

Unit 7: Television-Project

Unit 7: Television-Project

4   Which of the following do you like to get information from?

a. Books                                                             c. The Internet

b. Newspapers                                                  d. Television

5  How long do you think you can live without TV?

a. I cannot live without TV.                              c. Less than a month.

b. Less than a week.                                        d. I don’t know.

Hướng dẫn:

PROJECT (Dự ÁN)

Ti vi quan trọng với em như thế nào?

Làm theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè, sử dụng câu hỏi bên dưới. Báo cáo kết quả của em với lớp.

Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

a  Đi ra ngoài        b. Đọc sách

c Xem truyền hình                               d. Những hoạt động khác

2  Bạn xem truyền hình bao nhiêu giờ một ngày?

a Một giờ                                                  b. Hai giờ

c. Ba giờ                                                d. Hơn 3 giờ

3  Tại sao bạn xem ti vi?

a Tôi không có việc gì khác để làm.

b  Ba mẹ tôi muôn tôi xem.

c  Tôi thích nó bởi vì nó mang tính giải trí và giáo dục.

d  Tôi có thể ngủ dễ dàng khi tôi xem ti vi.

4  Bạn thích lấy thông tin từ đâu trong những thứ sau?

a  sách                                                       b. báo

c  Internet       d. truyền hình

5  Bạn có nghĩ là bạn có thể sống mà không có ti vi trong bao lâu?

a  Tôi không thể sống mà không có ti vi.

b  ít hơn 1 tuần.

c  ít hơn 1 tháng.

d   Tôi không biết.

Thảo luận cho bài: Unit 7: Television-Project