Unit 6: Our Tet Holiday-Project

Unit 6: Our Tet Holiday-Project

Unit 6: Our Tet Holiday-Looking back

Write down in big letters the three dreams you have for this New Year. Share them with your friends.
Hướng dẫn:

I have a dream! Tôi có một giấc mơ!

This New Year… Năm mới này…

This year I will study better. Năm nay tôi sẽ học hành tốt hơn.

This year I will travel a lot. Năm nay tôi sẽ đi du lịch thật nhiều.

This year I will plant a small garden in front of my house. Năm nay tôi sẽ trồng một khu vườn nhỏ phía trước nhà.

Viết một lá thư với ba ước mơ của mình cho năm mới này. Chia sẻ chúng với bạn của em.

Unit 6: Our Tet Holiday-Project

Unit 6: Our Tet Holiday-Project

Hi Nam,

How are you? I’m very well.

Long time no see you and I miss you so much

Tet holiday is coming soon and I really look forward to it.

This New Year, I will study better to get the goods marks in the final exam. I also will travel a lot. I will try to manage the weekend time tc travel to many interesting places around my city to experience the beauty of city. Last, I will plant a small garden in front of my house this New Year to make my house more beautiful.

Regards,

Vy

Chào Nam,

Cậu khỏe không? Mình rất khỏe.

Lâu rồi không gặp, mình rất nhớ cậu.

Tết sắp đến rồi và mình thật sự rất mong chờ nó.

Năm mới này, mình sẽ học chăm chỉ hơn để có điểm tốt trong bài kiểm tra cuối kỳ. Mình cũng sẽ du lịch thật nhiều. Mình sẽ tận dụng những ngày cuối tuần để du lịch đến nhiều nơi thú vị quanh thành phố mình để trải nghiệm vẻ đẹp của thành phố. Cuối cùng, mình sẽ trồng một khu vườn nhỏ trước nhà trong năm mới này để làm cho ngôi nhà thềm đẹp hơn.

Thảo luận cho bài: Unit 6: Our Tet Holiday-Project