Unit 6: Our Tet Holiday-Looking back

Unit 6: Our Tet Holiday-Looking back

Review 2 (Units 4 – 5 – 6)-Language (Ngôn ngữ)

1      Draw lines to match the actions on the left with the things on the right.

Unit 6: Our Tet Holiday-Looking back

Unit 6: Our Tet Holiday-Looking back

Hướng dẫn:

1 – j. go to a pagoda        2 – e. buy a present

3-d. give lucky money     4 – c. cook special food

5   – i. visit relatives

7   — h. grow flowers

9    — a. make a wish

11   — b. watch fireworks

6  – f. clean the furniture

8  – g. plant trees

10  – k. hang a calendar

12  – l. break things

2       Game: “About or Not about Tet?”

Five volunteers stand in front of the class. They take turns to read aloud each phrase from the list. The quickest student with the right answer gets one point for one right answer. The student with the highest score wins.

Hướng dẫn:

Trò chơi: “Nói về hoặc không nói về ngày Tết?

Nói về ngày Tết (About Tet)

Không nói về ngày Tết (Not about Tet)

Năm tình nguyện viên đứng phía trước lớp. Họ lần lượt đọc lớn mỗi cụm từ trong danh sách. Học sinh trả lời đúng nhanh nhất sẽ được 1 điểm. Học sinh cao điểm nhất sẽ thắng.

Ví dụ:

Tình nguyện viên A: chơi trò chơi (play games)

Học sinh A: nói về Tết (about Tet)

Tình nguyện viên B: đi bơi (go swimming)

Học sinh B: không nói về ngày Tết (not about Tet)

3       Phong is visiting Thailand at their New Year Festival. Look at the list of what he will or will not do. Then write out complete sentences.

Will

travel by plane

wear shorts and a T-shirt

get wet

throw water at others

watch the elephants

Won’t

stay at home

eat banhchung

go to school

get lucky money

wait for the first footer

Hướng dẫn:

Phong đang đi thăm Thái Lan vào lễ hội đầu nảm mới của họ. Nhìn vào danh sách những gì anh ây sẽ làm và sẽ không làm. Sau đó viết ra những câu hoàn thiện

will

won’t

Phong will travel by plane.

Phong will wear shorts and a T-shirt. Phong will get wet.

Phong will throw water at others. Phong will watch the elephants.

Phong won’t stay at home. Phong won’t eat banh chung. Phong won’t go to school. Phong won’t get lucky money. He won’t wait for the first footer.
4. Tom is asking Phong what children in Viet Nam should or shouldn’t do at Tet. Listen and fill in the summary with should or shouldn’t.
Click tại đây để nghe:

Phong thinks that children in Viet Nam (1)_____

visit their grandparents at Tet. They (2)_____

also wish them good health. To make their house

beautiful they (3)_____ help decorate it with

flowers and pictures. But children (4)_____eat

too much. They (5)_____ ask for lucky money,

either. One more thing: they (6)_____ make a

wish at Tet, too.

 Hướng dẫn:

(1) should             (2) should   (3) should

(4) shouldn’t    (5) shouldn’t   (6) should

Phong nghĩ rằng trẻ em Việt Nam nên đến thăm ông bà vào ngày Tết. Chúng cũng nên chúc ông bà sức khỏe. Để làm cho nhà cửa sạch đẹp, chúng nên giúp trang trí nhà cửa với hoa và tranh ảnh. Nhưng chúng không nên ăn quá nhiều. Chúng cũng không nên đòi tiền lì xì. Một điều nữa là chúng nên ước một điều ước vào ngày Tết.

Tape script:

Tom: Phong, should children in Viet Nam visit their grandparents?

Phong: Yes, they should. And they should wish them good health.

Tom: Do they help decorate their house?

Phong: Of course. They should..

Tom: Do they eat much?

Phong: They do, but they shouldn’t. And they shouldn’t ask for lucky money, either.

Tom: Should they make a wish?

Phong: They should, I think.

5      Rearrange the words in each sentence to make New Year wishes and greetings.

Example:

I/good health and good luck/wish/you

I  wish you good health and good luck.

  1. I/a Happy New Year/you/wish/.
  2. Have/with/great year/your studies/a/!
  3. wish/l/in your career/you/success/.
  4. wish/l/a joyful/year/you/.

Hướng dẫn:

Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu để tạo thành lời chúc mừng năm mới

  1.  I wish you a Happy New Year.
  2. Have a great year with your studies!
  3. I wish you success in your career.
  4. I wish you a joyful year.

Thảo luận cho bài: Unit 6: Our Tet Holiday-Looking back