Unit 6: Our Tet Holiday-Getting started

Unit 6: Our Tet Holiday-Getting started

Unit 3: My friends-A closer look

1   Listen and read

Interviewer: Welcome back to ‘Around the World in 30 minutes’. Thanks again Sunanta telling us about New Year celebrations in Thailand. Next we have Phong frorw Viet Nam. Hi Phong.

Phong: Hi

Interviewer: Your New Year is called Tet, isn’t it?

Phong: That’s right.

Interviewer: The Vietnamese celebrate Tet at different | times each year, don’t they?

Phong: Yes. This year, we will celebrate Tet at the end of January.

Interviewer: What should people do to celebrate Tet?

Phong: A lot. It’s the busiest time of the year.

Interviewer: What, for example?

Phong: You should make your house look beautiful at Tet so you should clear and decorate it. You should also buy flowers and plants. But you shouldn t buy fireworks.

Interviewer: Do you travel during Tet?

Phong: Not often. Tet is a time for family gatherings.

Interviewer: Yes, and … Do you eat a lot?

Phong: Yes, eating great food is the best thing about Tet! Oh, and getting lucky money. Ha ha.

Interviewer: Great! Thank you, Phong. Coming up, we have Yumiko from Japan …

Unit 6: Our Tet Holiday-Getting started

Unit 6: Our Tet Holiday-Getting started

Hướng dẫn:

Nghe và đọc

Người phỏng vấn: Chào mừng trở lại chương trình “Vòng quanh thế giới trong 30 phút”. Cảm ơn Sunanta một lần nữa đã nói cho chúng ta về những ngày lễ trong năm mới ở Thái Lan. Kế tiếp, chúng ta sẽ chào mừng sự có mặt của bạn Phong đến từ Việt Nam. Chào Phong.

Phong: Xin chào.

Người phỏng vấn: Năm mới của nước bạn được gọi là Tết phải không?

Phong: Đúng vậy.

Người phỏng vấn: Người Việt Nam mừng ngày Tết vào những thời điểm khác nhau mỗi năm phải không?

Phong: Vâng, đúng vậy. Năm nay chúng tôi sẽ tổ chức Tết vào cuối tháng \Ế Người phỏng vấn: Mọi người làm gi để tổ chức ăn mừng ngày Tết?

Phong: Nhiều lắm. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm.

Người phỏng vấn: Ví dụ như là?

Phong: Bạn nên trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp vào dịp Tết vì thế bạn sẽ lau chùi và trang trí nó. Bạn cũng nên mua hoa và cây cảnh. Nhưng bạn không nên mua pháo bông nhé.

Người phỏng vấn: Bạn có đi du lịch vào dịp Tết không?

Phong: Không thường xuyên lắm. Vì Tết là khoảng thời gian sum họp gia đình.

Người phỏng vấn: À vâng… Vậy các bạn có ăn uống nhiều không?

Phong: Có, ăn nhiều thức ăn là một điều tốt nhất vào ngày Tết. ồ, và cả tiền lì xì nữa.

Người phỏng vấn: Tuyệt! Cảm ơn Phong. Kế tiếp chúng ta sẽ chào mừng Yumiko đến từ Nhật Bản…

2. Are the following statements true or false according to the conversation 1?

 1. Phong is the first person on the show.
 2. This year, Tet is in February.
 3. People have a lot of fireworks at Tet.
 4. Phong loves eating good food during Tet.
 5. Next, the interviewer will talk to a person from Japan.

Hướng dẫn:

Những câu sau đây đúng hay sai với nội dung bài đàm thoạỉ trong phần 1 Đánh dấu chọn (√) để chọn

Statements

True

False

1. Phong là người đầu tiên trong chương trình.

2. Năm nay Tết là vào tháng 2.

3. Người ta có nhiều pháo hoa vào dịp Tết.

4. Phong thích ăn thức ăn ngon vào dịp Tết.

5. Kế tiếp, người phỏng vấn sẽ nói chuyện với một người đến từ Nhật Bản.

3      Find the information from 1 and fill the blanks.

1. This year we will have Tet at_______

2. We decorate our______ .

3. We buy______ and______

4. We shouldn’t burn______

5. We eat _____and get _______ during Tet.

6. Tet is a time for ______

Hướng dẫn:

Tìm thông tin từ phần 1 và điển vào khoảng trông.

1. the end of January     2. our house

3. flowers; plants           4. fireworks

5. great food; lucky money 6. family gatherings

  1. Năm nay chúng tôi sẽ đón Tết vào cuối tháng 1.
  2. Chúng tôi trang trí nhà cửa của chúng tôi.
  3. Chúng tôi mua hoa và cây cảnh.
  4. Chúng ta không nên đốt pháo bông.
  5. Chúng tôi ăn thức ăn ngon và nhận tiền lì xì.
  6. Tết là thời điểm sum họp gia đình.

4      Write the words/phrases in the box under the appropriate pictures.

a lucky money

b peach blossoms and apricot blossoms

c banh chung and banh tet

d family gathering

e swimming pool

f house decorations

g books

h school ground

tet

Hướng dẫn:

Viết những từ/cụm từ trong khung sau sao cho phù hỢp với tranh.

1   – b. peach blossom and apricot blossom (hoa đào và hoa mai)

2  – a. lucky money (tiền lì xì)

3   — c. banh chung and banh tet (bánh chưng và bánh tét)

4  – e. swimming pool (hồ bơi)

5  — h. school ground (sân trường)

6  – g. books (sách)

7  — f. house decorate (trang trí nhà cửa)

8  – d. family gatherings (sum họp gia đình)

5      Look at the pictures again. Which pictures do you think are related to Tet?

Hướng dẫn:

Nhìn vào những bức tranh một lần nữa, bức nào em thây liên quan đến ngày Tết?

1   – b. peach blossom and apricot blossom (hoa đào và hoa mai)

2  – a. lucky money (tiền lì xì)

3   – c. banh chung and banh tet (bánh chưng và bánh tét)

7  – f. house decorate (trang trí nhà cửa)

8  – d. family gatherings (sum họp gia đình)

6     Game

Write down three things or activities you like best about Tet.

Compare your list with the members of your group. Report the results to the class. The group that has the most items wins.

Hướng dẫn:

Trò chơi

Viết 3 điều hoặc 3 hoạt động mà em thích nhất về Tết.

So sánh danh sách của em với các thành viên khác trong nhóm. Báo cáo kết quả cho cả lớp. Nhóm nào ghi được nhiều nhất sẽ thắng, getting lucky money (nhận tiền lì xì) eat great foods (ăn thức ăn ngon) family gatherings (sum họp gia đình)

Thảo luận cho bài: Unit 6: Our Tet Holiday-Getting started