Unit 4: My neighbourhood-Skills 1

Unit 4: My neighbourhood-Skills 1

Unit 4: My neighbourhood-Project

1    Find these words in Khang’s blog. What do they mean?

suburbs               backyard               dislike       incredibly       beaches

Unit 4: My neighbourhood-Skills 1

Unit 4: My neighbourhood-Skills 1

Hướng dẫn:

Tìm những từ này trong blog của Khang. Chúng có nghĩa là gì?

suburbs (ngoại ô)              backyard (sân sau)   dislike (không thích)

incredibly (đáng kinh ngạc)       beaches (những bãi biển)

2    Read Khang’s blog. Then answer the questions.

1.   Where is Khang’s neighbourhood?

2.   Why is his neigbourhood great for outdoor activities?

3.   What are the people there like?

4.   Why are the streets busy and crowded?

Hướng dẫn:

Đọc blog của Khang. Sau đó trả lời các câu hỏi sau.

Blog của Khang

Chào mừng đến thế giới của tôi!

Trang chủ về tôi Hình ảnh Đường dẫn (đường liên kết)

Khu phố của tôi

Bây giờ tôi về nhà rồi. Hội An thật tuyệt! Khu phố của tôi rất khác. Nó nằm ở ngoại ô Đà Nẵng. Có nhiều điều về nó mà tôi rất thích.

Nó thật tuyệt để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Bởi vì nó có những công viên xinh đẹp, bãi biển đầy cát và thời tiết đẹp. Có hầu hết mọi thứ mà tôi cần ở đây: cửa hàng, nhà hàng, chợ. Mọi nhà đều có một sân sau và sân trước. Mọi người ở đây đều rất thân thiện. Họ thân thiện hơn những người khác ở nhiều nơi khác! Và thức ăn rất ngon.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thích về nó. Bây giờ, có nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại, vì thế đường phố rất đông đúc và nhộn nhịp suốt ngày.

Ai có thể viết về điều mà bạn thích và không thích về khu phố của bạn nào?

1.  Khu phố của Khang ở đâu?

—> It’s in the suburbs of Da Nang City.

Nó là một vùng ngoại ô của Thành phố Đà Nẵng.

2.   Tại sao khu phô’ của Khang thật tuyệt cho hoạt động ngoài trời?

—> Because it has beautiful parks, sandy beaches, and fine weather.

Bởi vì ở đó có công viên đẹp, bãi biển nhiều cát và thời tiết thật đẹp.

3.   Mọi người ở đó như thế nào?

—> They are very friendly!

Họ rất thân thiện!

4.   Tại sao đường phố lại nhộn nhịp và đông đúc?

—> Because there are many modern buildings and offices in the city.

Bởi vì ở đó có nhiều tòa nhà hiện đại và văn phòng trong thành phố.

3   Read Khang’s blog again and fill in the table with the information.

LIKE                              DISLIKE

– It’s great for outdoor   ……………………………..

activities.

Hướng dẫn:

Đọc blog của Khang và điền thông tin vào bảng sau.

LIKE (Thích)

DISLIKE (Không thích)

–   It’s great for outdoor activities.

–   There are almost everything here: shops, restaurants and markets.

–    Every house has a backyard and front yard.

–   People here are friendly.

–  The food is very good.

–   There are many modern buildings and offices.

–       The streets are so busy and crowded during the day.

4. Look at the map of Khang’s neighbourhood. In pairs, ask and answer questions about how to get to the places on the map.

Example:

A: Excuse me. Can you tell me the way to the beach?

B: Yes. First, go straight. Then turn right. After that go straight again. It’s in front of you.

A: Thank you very much.

phố

Hướng dẫn:

Nhìn vào bản đồ khu phố của Khang. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về cách để đến được các nơi trên bản đồ.

Ví dụ:

A: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ đường đến bãi biển được không?

B: Vâng, đầu tiên đi thẳng. Sau đó rẽ phải. Sau đó lại đi thẳng. Nó ở phía trước bạn.

A: Cảm ơn bạn rất nhiều.

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the way to get to the places in your town/in your village/near your school.

Hướng dẫn:

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về đường đến các nơi trong thị trấn của em/ trong làng em/ gần trường em.

Thảo luận cho bài: Unit 4: My neighbourhood-Skills 1