Unit 4: My neighbourhood-Project

Unit 4: My neighbourhood-Project

Unit 4: My neighbourhood-Communication

1. Find a photo or draw a picture of your ideal neighbourhood.

Hướng dẫn:

Tìm một hình hoặc vẽ một hình về khu phố lý tưởng của em.

Unit 4: My neighbourhood-Project

Unit 4: My neighbourhood-Project

2. Write a description of it. Use these cues to help you.

  • Where it is
  • What it has
  • How the people/the streets/the weather… is/are
  • Other…

Hướng dẫn:

Vỉết một đoạn miêu tả về nó. Sử dụng những gợi ý sau để giúp em.

  • Nó ở đâu
  • Nó có gì
  • Con người/ đường phố/ thời tiết như thế nào
  • Những cái khác..

My ideal neibourhood is in District 7, the suburb of Ho Chi Minh City. It has beautiful parks, lakes, stadiums. And there are many shops, restaurants, café and markets. The streets are wide and clean. There are many buildings and offices but it’s not very crowded and busy. There are many public transportations: bus, metro, train… The people here are very friendly. They always greet when they meet each other on the streets.

Khu phố lý tưởng của tôi nằm ở quận 7, ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh. Nó có những công viền xinh đẹp, có hồ, sân vận động. Có nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê, chợ. Đường phố thì rộng và sạch. Có nhiều tòa nhà và văn phòng nhưng nó không quá đông đúc và nhộn nhịp. Có nhiều phương tiện công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa… Người dân ở đây thân thiện lắm. Họ luôn chào khi gặp nhau trên đường.

Unit 4: My neighbourhood-Project

Unit 4: My neighbourhood-Project

Thảo luận cho bài: Unit 4: My neighbourhood-Project