Unit 1: My new School-Communication

Unit 1: My new School-Communication

Unit 1: My new School-Skills 1

1. Read and tick (√ ) the questions you think are suitable to ask a new friend at school

1.      Are you from around here?

2.     Do you like pop music?

3.     How much pocket money do you get?

4.     What is your favourite subject at school?

5.     Are you hungry?

6.     Do you play football?

7.     How do you get to school every day?

8.     Where do you go shopping?

Unit 1: My new School-Communication

Unit 1: My new School-Communication

Write one or two more questions on a piece of paper. Then share them with the class.

Hướng dẫn:

Đọc và đánh dấu (√ ) vào câu hỏi mà em nghĩ là phù hỢp dể hỏi một người bạn mới ở trường.

 1. Bạn ở gần đây không? s
 2. Bạn thích nhạc pop không? S
 3. Bạn có bao nhiêu tiền trong túi?
 4. Môn học yêu thích của bạn là gì? s
 5. Bạn có đói không?
 6. Bạn có chơi bóng đá không? s
 7. Bạn tới trường hàng ngày như thế nào? s
 8. Bạn đi mua sắm ở đâu?

Viết một, hai hoặc nhiều câu hỏi vào mảnh giấy. Sau đó truyền cho cả lớp

Do you like English?

How many subjects do you study?

Who is your English teacher?

2. There is a quiz for students in the new school newsletter. Read the questions

Are you a good friend in class?

 1. Do you remember all your new classmates’ names?
 2. Do you help your teacher in the class?
 3. Do you share things with your classmates?
 4. Do you keep quiet when your teacher is talking?
 5. Do you play with your classmates at break time?
 6. Do you help your classmates with their homework?
 7. Do you travel to school with your classmates?
 8. Do you listen when your classmates are talking?

a Work in groups. Take turns to interview the others. Use the questions.

b Class presentation. Are they good friends in class? Tell the class about them.

Hướng dẫn

Có một câu đố cho học sinh b bản tin của trường mới. Đọc câu hỏi.

Bạn có phải là một người bạn tốt trong lớp không?

 1. Bạn có nhớ hết tên của các bạn trong lớp mới không?
 2. Bạn có giúp đỡ giáo viên trong lớp không?
 3. Bạn có chia sẻ đồ dùng với các bạn trong lớp không?
 4. Bạn có giữ im lặng khi giáo viên nói không?
 5. Bạn có chơi với các bạn trong lớp vào giờ giải lao không?
 6. Bạn có giúp bạn mình làm bài tập về nhà không?
 7. Bạn có đi đến trường với bạn học không?
 8. Bạn có lắng nghe khi bạn học đang nói không?

a. Làm theo nhómẳ Lần lượt phỏng vấn các bạn khác. Sử dụng các câu hỏi trên.

b. Nói trước lớp. Họ có phải là bạn học tốt không? Nói cho lớp nghe về điều đó.

Thảo luận cho bài: Unit 1: My new School-Communication