Unit 1: My new School-Skills 1

Unit 1: My new School-Skills 1

Unit 1: My new School-Looking back

1. Read the text quickly to check your ideas

(Presbyterian Ladies’College Sydney) is a school for girls in Sydney. It is a boarding school. Students study and live there. About 1,250 girls from age four (kindergarten) to age eighteen (Year 12) go to PLC Sydney.

PLC Sydney has students from all over Australia and overseas. Here, students study subjects like maths, physics and English.

AN LAC LOWER SECONDARY SCHOOL

is in Bac Giang Province. It’s a small school, it has 7 classes and 194 students. The school is surrounded by mountains and green fields. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. You can see some girls dancing in the playground.

VINABRITA SCHOOL is an international school for students from year 1 to year 12.

It has big buildings and modern equipment. Every day, students learn English with English speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play basketball, football and badminton. Some creative students do drawings and paintings in the art club.

Dịch:

PLC Sydney

Presbyterian Ladies’ College Sydney) là một trường dành cho nữ ở Sydney. N ố là ngôi trường nội trú. Học sinh học và sống ở đó. Khoảng 1.250 nữ sinh từ 4 tuổi (mẫu giáo) đến 18 tuổi (lớp 12) học ở PLC Sydney.

PLC Sydney có học sinh đến từ khắp nước ức và thế giới, ở đây, học smh học các môn như Toán, Lý, tiếng Anh.

Trường THCS An Lạc là trường nằm ở tỉnh Bắc Giang. Nó là một ngôi m/ờng nhỏ. Trường có 7 lớp với 194 học sinh. Trường được bao quanh bởi núi non và đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có một khu vườn và sân trường. Bạn có thể thấy vài bạn nữ đang múa trong sán trường.

Trường Vinabrita là một trường quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường có một tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại. Mỗi ngày học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh. Buổi chiều học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Một vài học sinh sáng tạo thi vẽ và tô (sơn) trong câu lạc bộ nghệ thuật.

Unit 1: My new School-Skills 1

Unit 1: My new School-Skills 1

2. Now find these words in the text. What do they mean?

boarding

international

surrounded

creative

Hướng dẫn:

Tìm các từ này trong bài đọc. Nghĩa của chúng là gì?

boarding (adj) nội trú

international (adj) quốc tế

surrounded (adj) xung quanh, bao quanh

creative (adj) sáng tạo

Các em đọc lại đoạn văn một lần nữa. Sau đó các em dùng những từ vựng này để đặt câu có ý nghĩa để nhớ nghĩa của từ đó lâu hơn.

Ví dụ: It is a boarding school. That means many students study and live there.

Đó là trường nội trú. Điều đỏ có nghĩa là nhiều học sinh học và sống ở đốề

The school is surrounded by mountains and green fields.

Ngôi trường được bao quanh bởi núi và cánh đồng xanh.

3. Now read the text again and complete these sentences

 1. Students live and study in a ________________school. They only go home at weekends.
 2. _________has an art club.
 3. There are girls’schools in_______________ .
 4. Around An Lac School, there are green fields and __________ .
 5. At Vinabrita School, students learn English with________.

Hướng dẫn:

Đọc bài khóa một lần nữa và hoàn thành những câu này

1. boarding                    2. Vinabrita                             3. Sydney

4. mountains         5. English speaking teachers

 1. Học sinh sống và học trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.
 2.  Trường Vinabrita có một câu lạc bộ nghệ thuật.
 3. Có trường học dành cho nữ ở Sydney.
 4. Quanh trường An Lạc có đồng xanh và núi non.
 5. Ở trường Vinabrita, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh.

4. Which school would you like to go to? Why? First complete the table. Then discuss with your friends

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don’t like it
Hướng dẫn:

Trường nào em thích học nhất? Tại sao? Hoàn thành bảng sau với bạn bè.

Name of school

(Tên trường)

Reasons you like it

(Lý do bạn thích)

Reasons you don’t like it

(Lý do bạn không thích)

PLC Sydney

It is a boarding school

Not have school boys.

 

Igtdbrita It has big buildings and modem equipment. Not have school garden.
At lac It has school garden. It is surrounded with mountains and green fields. It’s small, not have modern equipment.

 

 • PLC Sydney (Presbyterian Ladies’ College Sydney): an international school for girls from kindergarden to year 12 in Sydney, Australia.
 • Ylnabrita School: an international school for student from year 1 to 12 in Ha Hoi.
 •  An Lac Lower Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province.

Thảo luận cho bài: Unit 1: My new School-Skills 1