Tuần 1: Chính tả Việt Nam Thân Yêu

Tuần 1: Chính tả Việt Nam Thân Yêu

Tuần 1: Luyện từ và câu (Từ đồng nghĩa)

Câu 1: Nghe – viết bài Việt Nam thân yêu (SGK TV5 tập 1 trang 6).

Gợi ý: Em nhờ bạn hoặc người thân đọc, em viết. Sau đó kiểm tra lại, sai chữ nào sửa lại chữ ấy. Chú ý viết chữ đúng mẫu, đúng CHÍNH TẢ, đạt tốc độ từ 5 đến 7 chữ trong 1 phút.

Câu 2: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài văn Ngày Độc lập (SGK TV5 tập 1 trang 6, 7). 

(1) : Chứa tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh.

(2) : Chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh.

(3) : Chứa tiếng bắt đầu bằng c hoặc k.

Gợi ý: Thứ tự các tiếng cần điền như sau:

Ngày Độc lập

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 – một ngày ……………. ghi …………….

Một vùng ……………. bát ngát cờ biểu ngữ …………….

Các nhà ……………. nghỉ ……………. Già ……………. gái …………….

Mọi người ………. có mặt ngày …….. hội của ……… dân tộc.

Chủ tịch …………………………..

Buổi ……………. hòa làm một.

Buổi lễ kết thúc ……….. Đó ………. của toàn dân ……….. quyết …………….

Lịch sử ……………. Một kỉ nguyên ……………. Kỉ nguyên …………….

Theo Võ Nguyên Giáp

Tuần 1: Chính tả Việt Nam Thân Yêu

Tuần 1: Chính tả Việt Nam Thân Yêu

Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi chỗ trống:

 Âm đầu

 Đứng trước i, ê, e Đứng trước các âm còn lại

 Âm “cờ”

 Viết là……………….. Viết là…………………………….

 Âm “gờ”

 Viết là……………….. Viết là…………………………….

 Âm “ngờ”

 Viết là……………….. Viết là…………………………….

Gợi ý: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống như sau:

 Âm đầu

 Đứng trước i, ê, e

 Đứng trước các âm còn lại

 Âm “cờ”

 Viết là k

 Viết là c

 Âm “gờ”

 Viết là gh

 Viết là g

 Âm “ngờ”

 Viết là ngh

 Viết là ng

 

Thảo luận cho bài: Tuần 1: Chính tả Việt Nam Thân Yêu