Tiêu hóa ở dạ dày

 Tiêu hóa ở dạ dày

Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

GIẢI BÀI TẬP TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY

1. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

– Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, dự đoán xem ở dạ dày có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào?

Trả lời:

– Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày:

+ Có lớp cơ rất dày và khoẻ (gổm 3 lớp là cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo)

+ Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

– Dạ dày:

+ Co bóp để trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị và tiếp tục nghiền, bóp nhuyễn nhờ các tuyến vị tiết ra dịch vị.

+ Biến đổi prôtêin nhờ enzim pepsin và dịch HCl để biến đổi prôtêin thành các axit amin.

 Tiêu hóa ở dạ dày

 Tiêu hóa ở dạ dày

2. Lệnh mục II

– Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27.

Bảng 27. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày

Biến đổi thức ãn ở dạ dày

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Biến dổi hoá học

– Thức ăn dược đẩy xuống ruột nhờ hoạt động của cơ quan bộ phận nào?

– Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào?

– Thử giải thích vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân huỷ?

Trả lời:

– Điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng như bảng sau:

 Biến đổi thức ăn ở dạ dày   Các hoạt động tham gia   Các thành phần tham gia hoạt động    Tác dụng của các hoạt động
Sự biến đổi lí học –   Sự tiết dịch vị

–  Sự co bóp của dạ dày.

–  Tuyến vị

–   Các lớp cơ của dạ dày.

–   Hoà loãng thức ăn.

–  Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

– Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động co của các cơ dạ dày phối hợp với sự co cơ vòng ở môn vị.

– Trong dạ dày:

+ Thức ăn gluxit tiếp tục được tiêu hoá một phần nhỏ ở giai đoạn đầu (không lâu), khi dịch vị chứa HCl là pH thấp (2 – 3) chưa được trộn đều thức ăn. Enzim amilaza đã được trộn đều với thức ăn từ khoang miệng tiếp tục phân giải một phần tinh bột thành đường mantôzơ.

+ Thức ăn lipit không dược tiêu hoá trong dạ dày, vì trong dịch vị không có men tiêu hoá lipit.

– Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phàn hủy là nhờ các chất nhày được tiết ra từ các tế bào tiết chất nhày ờ cổ tuyến vị. Các chất nhày phủ lên bề mặt niêm mạc, ngàn cách các tế bào niêm mạc với pepsin.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 89 SGK sinh học 8:  Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hoá nào?

Trả lời:

Ở dạ dày có diễn ra các hoạt động tiêu hoá sau:

– Tiết dịch vị.

– Biến dổi lí học của thức ăn.

– Biến đổi hoá học của thức ăn.

– Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột.

Giải bài tập 2 trang 89 SGK sinh học 8: Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau:

– Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết vị (sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hoà loãng thức ăn.

– Sự phối hợp co của các lớp cơ dạ dày giúp làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

Giải bài tập 3 trang 89 SGK sinh học 8: Biến đổi hoá học ở dạ dày diẻn ra như thế nào?

Trả lời:

Sự liêu hoá hoá học ở dạ dày diễn ra như sau:

– Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miộng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu, khi thức ăn chưa được trộn đểu với dịch vị.

– Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cách thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).

Giải bài tập 4 trang 89 SGK sinh học 8: Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chát, sau tiêu hoá ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp?

Trả lời:

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hoá ở dạ dày thì vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp ở ruột là: lipit, gluxit, prôtêin.

Thảo luận cho bài: Tiêu hóa ở dạ dày