Thân to ra là do đâu ?

Thân to ra là do đâu ?

Vận chuyển các chất trong thân

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1:

Quan sát H. 16.1 hãy nhận xét và ghi lại:

Cấu tạo trong của thân trưởng thành có gì khác cấu tạo trong của thân non?

Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được (Vỏ? Trụ giữa? Cá vỏ và trụ giữa?).

Trả lời

Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ.

+ Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ. Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp tế bào vỏ, phía trong một lớp thịt vỏ.

+ Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ, bóc theo vỏ.

2. Lệnh 2

Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?

Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào?

Thân cây to ra do đâu?

Thân to ra là do đâu ?

Thân to ra là do đâu ?

Trả lời

Vỏ cây to ra nhờ bộ phận tầng sinh vỏ.

Trụ giữa to ra nhờ bộ phận tầng sinh trụ.

Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 52 SGK sinh học 6: Cây gỗ to ra do đâu?

Trả lời

Trong quá trình sống, cây không những cao lên mà còn to ra do sự phùn chia các tế bào của mô phân sinh trong các tầng phút sinh: tẩng sinh vỏ và tầng sinh trụ. Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ, hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp tế bào vỏ và phía trong một lớp thịt vỏ.

Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ.

Giải bài tập 2 trang 52 SGK sinh học 6: Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Trả lời

Khi quan sát một cây gỗ vừa bị đốn xuống, ta sẽ nhìn thấy nhiều vòng tròn hiện trên mặt cắt ngang của thân cây. Đó là những vòng gỗ hàng năm, đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây.

Đối với cây vùng nhiệt đới hàng năm về mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, có thành mỏng, xếp thành một vòng dày, màu sáng. Mùa khô, ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có thành dày, xếp thành một vòng mỏng, màu sẫm. Cứ như vậy hàng năm cây sẽ tạo thành 2 vòng gỗ: 1 vòng gỗ dày màu sáng và 1 vòng gỗ mỏng màu sẫm.

Giải bài tập 3 trang 52 SGK sinh học 6: Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.

Trả lời

Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Ròng là một lớp gỗ màu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ cày.

Giải bài tập 4 trang 52 SGK sinh học 6: Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Trả lời

Người ta thường chọn phẩn ròng của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt vì ròng là một lớp gỗ màu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ cây.

Thảo luận cho bài: Thân to ra là do đâu ?