Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

I – CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN

Mỗi loài động vật có thể có nhiều hình thức di chuyển khác nhau : bò. đi. chạy, nhảy (nhảy đồng thời bằng hai chân sau), bơi. bay… phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng (hình 53.1).

Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Môi trường sống và sự vận động di chuyển

II. SỰ TIẾN HOẢ Cơ QUAN DI CHUYỂN

Trong quá trinh phát triển giới Động vật, sự hoàn chinh cơ quan vận động di chuyển thế hiện ờ sự phức tạp hoá các chi thành những bộ phận khớp động với nhau (sự phân đốt) đê đám bảo sự cử động phong phú của chi, tiếp theo là sự phân hoá các chi đảm nhiệm các chức năng khác nhau (chân bò, chân nhảy ờ châu chau) đảm bảo cho sự vận động có hiệu qua hơn. Sự hoàn thiện cơ quan di chuyến ở Động vật có xương sống giúp chúng thích nghi với các hình thức di chuyển ở những điều kiện sống khác nhau

 

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 7 trang 164

Câu 1:Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyền hoặc chi’ có một hình thức di chuyển.

Hướng dẫn trả lời:

– Những đại diện có 3 hình thức di chuyển là: vịt trời (đi, chạy, bay), châu chấu (đi, nhảy, bay)…
– Những đại diện có 2 hình thức di chuyển là: vượn (đi, leo trèo), chim cánh cụt (bơi, đi)..
– Những đại diện có 1 hình thức di chuyển là: cá chép (bơi), giun đất (bò), dơi (bay),…

Câu 2 :Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

Hướng dẫn trả lời:

Trong quá trình tiến hóa, sự hoàn chỉnh các cơ quan di chuyển tạo điều kiện cho con vật có nhiều hình thức di chuyển (bồ câu, châu chấu) thích nghi với điều kiện sống của chúng. Ớ từng cơ quan vận động, các động tác cũng dần dần linh hoạt, đa dạng hơn thích nghi với điều kiện sống của loài (bàn tay khỉ thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo…).

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển