Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Tiến hóa về sinh sản

Trong quá trình tiến hoá của động vật, các hệ cơ quan được hình thành hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hoá, nghĩa là ở các hệ cơ quan đó tỏ sự hình thành các bộ phận mới. Các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lí phức tạp, thích nghi được với những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi nhóm động vật.

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 7 trang 178

Câu 1 : Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục)

Hướng dẫn trả lời.:

Thảo luận cho bài: Tiến hóa về tổ chức cơ thể