Tiến hóa về sinh sản

Tiến hóa về sinh sản

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Cây phát sinh giới động vật

I – SINH SẢN VÔ TÍNH

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau. Có hai hình thức chính : Sự phàn đôi cơ thể và mọc chồi.

II – SINH SÁN HỮU TÍNH

Là hình thức sinh sàn có ưu thế hơn hình thức sinh sàn vô tính. Trong sinh sán hữu tinh có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. Trứng được thụ tinh ngoài cơ thể mẹ là thụ tinh ngoài và được thụ tinh trong cơ thể mẹ là thụ tinh trong

Nêu yểu tố đực và yếu tô cái có trên cùng một cá thế thì được gọi là cá thê lưỡng tính. Nếu trên hai cá thể khác nhau thì được gọi là cá thể phân tính.

Tiến hóa về sinh sản

Tiến hóa về sinh sản

III – TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HŨU TÍNH

Tuỳ theo mức độ tiến hoá. sự hoàn chinh hình thức sinh sán hữu tính được thế hiện ở các mặt sau đây : Sự thụ tinh, đẻ trứng hay đẻ con, sự phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc có nhau thai. Ngoài ra còn thế hiện ớ tập tính chăm sóc trứng, sự chăm sóc con.

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 7 trang 181

Câu 1 :Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó.

Hướng dẫn trả lời:

ở động vật có 2 hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).
– Sinh sản hữu tính (có Ưu thế hơn sinh sản vô tính). Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng), trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có 2 hình thức: thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

Câu 2:Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Hướng dẫn trả lời:

Thảo luận cho bài: Tiến hóa về sinh sản