Ôn tập phần di truyền học

Ôn tập phần di truyền học Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  102  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn...

Di truyền y học

Di truyền y học Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  91  SGK Sinh học lớp 12 ******...

Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Tạo giống mới nhờ công nghệ gen Di truyền y học Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  86  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)...

Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp)

Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp) Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  73, 74 SGK Sinh học lớp 12 ******...

Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể

Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Hô hấp ở động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  70 SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1...