Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân

Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân

Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen

Hướng dẫn giải bài tập  4, 5 trang  54 SGK Sinh học lớp 12

*****

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nêu đặc điểm di truyền cùa gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định?

Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân

Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân

Hướng dẫn giải

Đặc điểm:

 • Lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau, biểu hiện kiểu hình ở đời con theo dòng mẹ.
 • Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.
 • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo các định luật của thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân đều cho các tế bào con theo quy luật di truyền chặt chẽ như gen nhân.
 • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất được truyền theo dòng mẹ, nhưng không phải tất cả các tính trạng di truyền theo mẹ đều liên quan với các gen trong tế bào chất.
 • Tế bào là một đơn vị di truyền trong đó nhân đóng vai trò chính, nhưng tế bào chất cũng đóng vai trò nhất định. Hai hệ thống di truyền qua NST và di truyền ngoài NST tác động qua lại lẫn nhau, đảm bảo cho sự tồn tại. sinh trưởng và phát triển của cơ thể.

*      Phân biệt căn cứ vào đặc điểm khác nhau:

Di truyền qua tế bào chất

 • Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chù yếu thuộc về tế bào chất cùa tế bào sinh dục cái.
 • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất khóng tuân theo các định luật di truyền cùa thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân phối đều cho các tế bào con theo quy luật chặt chẽ như đối với các NST.
 • Tính trạng do gen tế bào chất quy định vẫn tồn tại khi thay đổi nhân tế bào bằng nhân có bộ.NST khác.

Di truyền qua nhân

 • Trong di truyền qua nhân, vai trò cùa tế bào sinh dục đực và cái ngang nhau.
 • Các tính trạng di truyền qua NST tuân theo các định luật di truyền Menđen và những định luật di truyền bổ sung sau Menđen của thuyết di truyền NST.
 • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất được truyền theo dòng mẹ (nhưng không nhất thiết mọi tính trạng di truyền theo mẹ đều liên quan với các gen trong tế bào chất vì còn những nguyên nhân khác

Bài 5:  (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch mà khác nhau ở 2 giới (ở loài có cơ

chế xác định giới tính kiểu XX – XY) thì kết luận nào được rút ra ở dưới đây là đúng?

A. Gen quy định tính trạng nằm ở NST giới tính X.

B. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.

D.  Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y.

D. Không có kết luận nào nêu trên là đúng

Hướng dẫn giải

Chọn D

*****

“Có công mài sắt có ngày nên kim”

“Chúc các em học tập tốt”

Thảo luận cho bài: Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân