Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Vi sinh vật thể hiện đặc trưng sống của mình thông qua quá trình tổng hợp các chất cần thiết cho quá trình sinh trưởng của mình và phân giải các chất lấy từ môi trường.

Hai quá trình này diễn ra song song nhưng ngược chiều và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

I. QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP

– vi sinh vật có thời gian phân đôi ngắn nên quá trình hấp thu, chuyển hoá, tổng hợp các chất của tế bào diễn ra rất nhanh.

– vi sinh vật có khả năng tự tổng hợp các thành phần tế bào của chính mình như: prôtêin, polisaccarit, lipit và axít nucleic … từ các hợp chất đơn giản hấp thụ từ môi trường.

II. QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI

1. Phân giải prôtêin và ứng dụng

– Quá trình phân giải các prôtêin phức tạp thành các axit amin diễn ra bên ngoài tế bào nhờ vsv tiết prôtêaza ra môi trường. Các axit amin này được vsv hấp thu và phân giả đểtạo thành năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.

– Ứng dụng: phân giải prôtêin của cá và đậu tương để làm nước mắm, nước chấm …

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

2. Phân giải polisccharit và ứng dụng

a. Lên men êtilic

ứng dụng làm nở bột mỳ làm bánh: sử dụng nấm men.

– Ứng dụng: làm sữa chua, muối chua, ủ chua các loại rau quả, thức ăn gia súc

d. Phân giải xenlulôzơ

– Vi sinh vât có khả năng tiết ra hệ enzim phân giải xenlulôzơ để phân giải xác thực vật làm cho đất giàu dinh dưỡng và tránh ô nhiễm môi trường.

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI

– Tổng hợp và phân giải là 2 quá trình ngược chiều nhau, nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào.

– Con người đã sử dụng mặt có lợi và hạn chế mặt có hại của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật → phục vụ cho đời sống và bảo vệ môi trường.

Thảo luận cho bài: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật