Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 2

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 2

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 1

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Gợi ý: Tự ôn luyện các bài tập đọc và học thuộc lòng. Nắm được tên tác giả, nội dung, thế loại của từng bài.

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 2

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 2

Câu 2: Nghe – viết bài Nỗi niềm giữ nước giữ rừng (SGK TV5 tập 1 trang 95-96).

Gợi ý: Nhờ bạn hoặc người thân đọc, em viết bài Nỗi niềm giữ nước giữ rừng. Viết xong đối chiếu với văn bản đế sửa chữa những chữ viết sai, viết lại cho đúng.

Thảo luận cho bài: Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 2