Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở sôa lá mầm của phôi; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiều gân lá, số cánh hoa, dạng thân,…

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 139

Câu 1. Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ?

Trả lời:

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm ở số lá mầm của phôi: Cây Hai lá mầm thì phôi có 2 lá mầm, còn cây Một lá mầm thì phôi có 1 lá mầm.

Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Câu 2. Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Trả lời: 

+ Lớp một lá mầm : Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song

+ Lớp hai lá mầm: PHôi có 2 lá mầm,  Hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân lá có hình dạng

Câu 3. Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy. 

Trả lời:

3 Cây Hai lá mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá mầm (ngô,lúa,mía)

Câu 4. Hạt của cây Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ở điểm nào?

Chọn đáp án đúng

a) Hạt cây Hai lá mầm không có phôi nhũ.

b) Hạt cây Hai lá mầm không có chất dự trữ ở lá mầm.

c) Hạt cây Hai lá mầm : phôi có 2 lá mầm.

d ) Hạt cây Hai lá mầm to hơn hạt cây Một lá mầm.

Đáp án. C

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm